கிளிநொச்சியில் வசிக்கும் டிநோஷன் எனும் இளையருக்கு சாம் மரி தாய்சா நிறுவனத்தின் வாழ்வாதர திட்டத்ததின் கீழ் 85 ,000.00 ரூபா பெறுமதியான மின் ஒட்டும் தொழில் தொடங்குவதற்கான இயந்திரங்களும் உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டது.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published.